Obsah

Upozornenie pre daňovníkov - priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Typ: ostatné
Upozornenie pre daňovníkov - priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 1Upozornenie pre daňovníkov - priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Upozornenie pre daňovníkov – priznanie k dani  z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

 

Upozorňujeme daňovníkov, že priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať (osobne alebo poštou) do 31.1.2020 na Obecnom úrade Jarok v tom prípade, ak u neho nastali zmeny v roku 2019 v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2020. Priznanie sa podáva na vznik, zmenu i zánik daňovej povinnosti.

 

Ide o tieto skutočnosti:

 • zmena vlastníka nehnuteľnosti (rodinný dom, pozemok, vinica, záhrada a pod.) predajom, kúpou, dražbou, dedením, darovaním
 • vydanie stavebného povolenia (právoplatné k 1.1.2020)
 • vydanie kolaudačné rozhodnutia (právoplatné k 1.1.2020)
 • dokončenie drobnej stavby (sklad náradia, garáž, dielňa, prístrešok, altánok, hospod. budova a pod. – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou.
 • náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy
 • zmena užívateľa vinice
 • prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu - zmena pôdorysu domu, nadstavba podkrovia
 • zmena užívania stavby – viacúčelová stavba (časť využívaná na podnikanie - napr. zriadená prevádzkáreň)

 

Pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, je potrebné predložiť k nahliadnutiu alebo priložiť ako prílohu k priznaniu doklad potvrdzujúci zmenu napr.

 

 • kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy
 • právoplatné uznesenie o nadobudnutí  dedičstva
 • geometrický plán
 • právoplatné stavebné povolenie
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu (rozhodnutie z katastra nehnuteľnosti povoľujúci vklad do katastra a pod.)

List vlastníctva nie je potrebné nosiť.

 

Ďalej upozorňujeme daňovníkov, že sú povinní nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, napr. zmena názvu a mena podnikateľa, adresy daňovníka, zmena sídla podnikania atď.

 

Priznanie k dani za psa

 

Predmetom dane za psa je pes, ktorý dovŕši vek 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov veku a je chovaný na území obce daňovníkom a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (úhyn, predaj, strata). Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 30 dní od nastania týchto skutočností. V prípade, ak daňovník nepodal priznanie k dani za psa v priebehu roka a nastala u neho zmena počas roka 2019, treba podať priznanie k dani za psa do 31.1.2020

 

Ďalej upozorňujeme daňovníkov na zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. pri nadobúdaní nehnuteľnosti dedením.

Podľa § 99a ods.3 a § 99b ods.3 zákona 582/2004 Z. z. ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uznesenie o nadobudnutí dedičstva nadobudlo právoplatnosť.

 

Predtým ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť dedením počas roka, bol povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti až v januári nasledujúceho roka.

 

Upozornenie pre daňovníkov


Príloha

Vytvorené: 7. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2020 11:53
Autor: Správce Webu