Obsah

Kontakty

Adresa:

Obec Jarok 
Hlavná 283/176 
951 48 Jarok

Tel.č.:

Tel.:  037/ 6587 162
         037/ 6587 253
         037/ 6587 106

Fax.: 037/ 6587 162

Email:

ocujarok@jarok.sk
sekretariat@jarok.sk

Starosta:

Stanislav Sťahel , mob.: 0911/ 531 894

 

Referáty

Mgr. Daniela Gálová  - mob.: 0914 18 23 39, tel.: 037/6587 162
e-mail: sekretariat@jarok.sk

 • sekretariát starostu
 • podateľňa
 • stavebná agenda (stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, ...)
 • oznámenie o pridelení súpisného čísla
 • žiadosť na výrub drevín
 • elektronický kontrakčný systém a verejné obstarávanie
 • administrácia web stránky
 

Anna Móciková - tel.: 037/ 65 87 162,  e-mail: a.mocikova@jarok.sk

 • podateľňa
 • centrálne inkaso daní a poplatkov
 • odpadové hospodárstvo
 • evidencia a zúčtovanie dotácií z rozpočtu obce
 • evidencia vývozu žúmp
 • rozhodnutia o prevádzke nevýherných hracích automatov
 • evidencia cestovných príkazov
 • obecná knižnica

Gabriela Ďurfinová - tel.: 037/ 65 87 253,  e-mail: g.durfinova@jarok.sk

 • matrika
 • osvedčovanie podpisov a listín
 • evidencia obyvateľstva a samostatne hospodáriacich roľníkov
 • relácie miestneho rozhlasu
 • zmluvy na cintorínske miesta
 • fakturácia spotreby vody
 • evidencia vývozu žúmp

 

Ing. Helena Morvayová - tel.: 037/ 65 87 106,  e-mail: h.morvayova@jarok.sk

 • kompletné  spracovanie podvojného  účtovníctva  obce
 • spolupráca pri zostavovaní rozpočtu obce a jeho zmenách
 • vypracovanie rozborov  o plnení rozpočtu obce
 • spracovanie účtovnej závierky
 • zostavovanie záverečného účtu
 • spolupráca s rozpočtovými organizáciami obce hlavne ZŠ  s MŠ Jarok pri zúčtovaní dotácií na prenesený výkon štátnej správy a  na originálne kompetencie
 • inventarizácia obecného majetku
 • fakturácia obecných služieb
 • zúčtovanie dotácií
 • personálna oblasť (vystavovanie pracovných zmlúv, dekrétov, prihlášky do poisťovní )
 • mzdová oblasť (spracovanie miezd, evidencia pracovnej neschopnosti, ročné zúčtovanie dane,  výkazy do poisťovní a na štatistický úrad)

 

Ing. Andrea Zátková - tel.: 037/ 65 87 106,  e-mail: a.zatkova@jarok.sk

 • spracovanie žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov z fondov SR a EÚ
 • vedenie agendy CO
 • dane a poplatky

 

Hlavný kontrolór obce:

Mgr. Oľga Švihoríková - e-mail: hlavnykontrolor@jarok.sk

 

Správa obecného majetku:

Michal Štefanka - tel.: 0903 582 657

 • správa obecného majetku
 • údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia
 • údržba celoobecného vodovodu (odpočet stavu, výmena vodomerov)
 • rozvoz stravy pre starších obyvateľov
 • stredisko separovaného zberu
   

 Helena Horváthová, Emília Hozáková - tel.: 037/ 65 87 162

 • doručovanie pošty
 • upratovanie
 • údržba verejných priestranstiev

 

 Patrik Bango - tel.: 037/ 65 87 162

 • údržba verejného priestranstva
 • údržba nehnuteľností obce
 • údržba celoobecného vodovodu (odpočet stavu, výmena vodomerov)
 • údržba miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia
 • správa obecného majetku
 • vývoz odpadových vôd do ČOV
 • stredisko separovaného zberu
 • rozvoz stravy pre starších obyvateľov

 

 Marián Bleho - tel.: 037/ 65 87 162

 • správa a údržba ČOV Jarok
 

 Ondrej Gála - tel.: 037/ 65 87 162

 • údržba verejného priestranstva
 • údržba nehnuteľností obce
 • údržba celoobecného vodovodu
 • správa obecného majetku
 • správa a údržba ČOV Jarok
 • správa a údržba miestneho cintorína