Obsah

Oznámenie o úradných hodinách počas stránkových dní

 

Stránkové dni                Úradné hodiny

 

Pondelok                        07.30  -  12.00    12.30  -  15.30

Utorok                             07.30  -  12.00   

Streda                             07.30  -  12.00    12.30  -  17.00

Štvrtok                                n e s t r á n k o v ý   d e ň                          

Piatok                             07.30  -  12.00    12.30  -  15.00  

 

Žiadame obyvateľov o dôsledné dodržiavanie zhora uvedených úradných hodín a stránkových dní. Predídete tým oneskorenému vybavovaniu agendy zo strany obce.

Zároveň si Vás dovoľujeme upovedomiť, že mimo stránkových dní a úradných hodín vybavujú zamestnanci obce Vaše podania a záležitosti.

 

V Jarku, dňa 02.09.2019

 

                                                                                          Stanislav Sťahel v. r.

                                                                                                starosta obce

 

 

e-mailová adresa Obce Jarok: ocujarok@jarok.sk, sekretariat@jarok.sk

internetová stránka: www.jarok.sk

telefónne čísla: sekretariát starostu obce Mgr. Daniela Gálová             037/ 65 87 162  

referáty:  Ing. Andrea Zátková                                                                      037/ 65 87 106

                Gabriela Ďurfinová                                                                          037/ 65 87 253