Obsah

Projekty spolufinancované Európskou úniou

Správy

Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok 1

Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok

Kód projektu v ITMS2014+ : NFP302020I022
Miesto realizácie projektu – Jarok
kód Výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 celý text

ostatné | 28. 1. 2018 | Autor:
logo

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok

Miesto realizácie projektu - Obec Jarok, Hlavná 176, 951 48 Jarok
Názov a stručný opis projektu
Názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok celý text

ostatné | 28. 1. 2018 | Autor:

Projekt realizovaný z Regionálneho operačného programu - Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel

Názov projektu : Regenerácia centrálnej zóny obce

Celkové oprávnené výdavky projektu: 348 745,22 EUR


celý text

ostatné | 28. 1. 2018 | Autor:

Projekt realizovaný z Regionálneho operačného programu - Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania

Názov projektu : Modernizácia a rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Jarok

Celkové oprávnené výdavky projektu : 452 532,43 Eur celý text

ostatné | 28. 1. 2018 | Autor: