Obsah

Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok

Typ: ostatné
Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok 1Kód projektu v ITMS2014+ : NFP302020I022
Miesto realizácie projektu – Jarok
kód Výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Krátky opis projektu

Predmetom projektu s názvom „Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“ je prístavba budovy materskej školy k jestvujúcej budove školskej jedálni pri ZŠ Jarok, vytvorenie 3 samostatných oddelení (budúcich tried) materskej školy, každé pre 25 detí, spolu kapacita prístavby 75 detí a napojenie prístavby na existujúce budovu v areáli ZŠ s MŠ cez školskú jedáleň̌. Kapacita materskej školy sa rozšíri o 13 detí.
Význam navrhovaného projektu predstavuje súčinnosť̌ s globálnym cieľom a prispieva k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí nadväzujúci na špecifický cieľ príslušnej prioritnej osi 2 k ľahšiemu prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám pre investičnú prioritu 2.2 investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a špecifického cieľa 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, ktorý nadväzuje na Tematický cieľ č. 10 zameraný na rozvoj vzdelávania na každom stupni, teda aj predprimárne vzdelávanie. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva.

 

Výstup projektu

Projekt rieši nedostatočnú kapacitu občianskej vybavenosti v oblasti predprimárneho vzdelávania, teda detí od 3 do 6 rokov.

Výsledkom bude zvýšenie úrovne zaškolenosti detí pred ich vstupom na základnú školu.

Merateľné ukazovatele

Rozšírením kapacity existujúceho objektu materskej škôlky prostredníctvom prístavby vznikne 13 nových miest k pôvodným 62 deťom. Maximálna kapacita po realizácii bude predstavovať 75 detí.

Cieľová skupina: Cieľovou skupinou sú deti predškolského veku (3-6 ročné)

Projekt prispieva k sociálnemu aspektu zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov detí navštevujúcich nové/rozšírené zariadenie.

 

Dosiahnutie cieľa Projektu:

- Projekt prístavby materskej školy v obci Jarok s kapacitou 75 detí po realizácii projektu, ktoré budú využívať maximálne služby, ktoré materská škôlka poskytuje, sa dosiahne minimalizácia nevybavených žiadostí. Projektom sa dosiahne veľký prínos k občianskej vybavenosti územia rozšírenie pôvodnej materskej škôlky o 13 miest. Za posledné 3 roky pribudlo v obci s aktuálnym počtom 2010 obyvateľov 21 obytných jednotiek, čo je na takú malú obec s rozlohou 2400 ha aj prudký nárast. Škola je zameraná na inkluzívne vzdelávanie, rozvoj dieťaťa s perspektívnou orientáciou na aktívne pretváranie seba a sveta okolo. Významné miesto má šport a pohybové aktivity, ktoré posilňujú fyzické a psychické zdravie detí. Indikátorom kvality našej školy sú šťastne hrajúce sa deti pod vedením učiteľa. Naša materská škola sa snaží deťom poskytnúť kvalitné edukačné prostredie, v ktorom je dostatok priestoru na hru, ktorá vytvára uvoľnenú atmosféru a spolu s ňou aj pozornosť na učenie sa, ktorá je nevyhnutnou súčasťou počiatočného vyučovania v primárnom vzdelávaní.

Dosiahnutie realizáciou navrhovaných hlavných aktivít projektu - deklarované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu.

Realizáciou navrhovaných hlavných aktivít projektu sú stanovené deklarované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov zamerane na Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a to:

 

Hlavná aktivita 1 – Prístavba materskej školy v obci Jarok typ aktivity - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

– priradené merateľné ukazovatele

1. Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – počet 75

2. Počet podporených materských škôl – 1

3. Počet renovovaných verejných budov – počet 1


4. Podlahová plocha renovovaných verejných budov v m2 – 574,55

Hlavná aktivita 2 - Materiálno-technického vybavenia materskej školy v obci Jarok typ aktivity - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl – priradené merateľné ukazovatele

1. Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením - 1

 

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch): 12


Vytvorené: 28. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 1. 2019 14:13
Autor: