Obsah

HISTÓRIA

 

Dobrovoľný hasičský zbor v Jarku

Začiatkom 20. storočia v mnohých obciach a mestách na Slovensku vznikali dobrovoľné hasičské jednotky. Dobrovoľný hasičský zbor v Jarku vznikol 19. septembra 1926 a jeho stanovy boli schválené Okresným úradom v Nitre pod č. 15266 v roku 1927. Predsedom zboru bol starosta obce a výkonným orgánom bol veliteľ zboru.  Prvým veliteľom bol učiteľ Ján Ďuriš, neskôr ním boli Ján Užovič (1933), učiteľ Anton Remeš (1934), Ján Užovič (1935-1938) a František Lukáčik (1939-1943). Tajomníkmi boli učitelia Jozef Eliáš, Ján Jemelka, Anton Remeš a Ondrej Bako.

Z činnosti hasičov sa zachovala Zápisnica z inšpekcie námestníka okresného veliteľa Vojtecha Vodrášku dňa 20. augusta 1933. Medzi prítomnými členmi zboru sa uvádzajú: Ján Užovič, Jozef Gála, Anton Bako, Štefan Lukačik, Cyril Kotlár, Anton Hozák, Ignác Bédy, Lukáč Melo, Štefan Zaujec, Florian Zaujec, Ernest Zaujec, Alexander Bekéni, Ján Miko, Pavel Bošáni, Michal Bédy, Anton Hollý, Imrich Zaujec, Dominik Straňák a František Zaujec. V roku 1934 medzi členov pribudli Ambróz Bédi, Cyril Melo, Lukáš Zaujec a Ján Zaujec. Zbor mal vtedy 23 členov.

Dňa 19. septembra 2016 bola po takmer 25 rokoch nečinnosti obnovená činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Jarku.

Socha sv. Floriána. Nachádza sa pred hasičskou zbrojnicou. Pochádza z roku 1798 a jej donátorom bola obec.