Obsah

Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Jarok
 

logo

Jednota dôchodcov Slovenska v našej obci pracuje už 15 rokov. Za tento čas svojej činnosti si získala veľkú dôveru svojich členov. Počtom členov sa radíme medzi tie väčšie v rámci okresu, ale aj kraja. Svoju činnosť zameriava v zmysle zásad JDS Slovensko na naplnenie hlavného cieľa, a tým je zameranie svojej činnosti na aktívne starnutie svojich členov.

Výbor našej pobočky pripravoval svoj plán práce na každý rok a na výročnej schôdzi predkladal na schválenie. Pripravujeme pre našich členov také aktivity, o ktoré majú najväčší záujem. Zabezpečujeme účasť na rekondično-liečebných pobytoch so štátnou účelovou dotáciou, organizujeme každý polrok posedenia spojené s blahoželaním jubilantom, zúčastňujeme sa na podujatiach organizovaných okresnou organizáciou JDS.

V spolupráci s naším súborom Íreckí seniori, ktorí sú našou pýchou, pretože svojím vystupovaním v rámci okresu a kraja patria medzi veľmi úspešné skupiny, organizujeme stretnutia súborov na regionálnej, okresnej a krajskej úrovni.

V roku 2022 končilo volebné obdobie zvolenému výboru. Na výročnej schôdzi 15. mája bol zvolený nový výbor v tomto zložení:

Predseda ZO JDS Jarok :       Ing. Anna Z e l e ň á k o v á

Členovia výboru :                     Sidónia Ďurfinová

                                                    Anna Gálová

                                                    Alena Kotlárová

                                                    Mária Podlužanská

                                                    Mária Segéňová

                                                    Anna Sťahelová

                                                    Terézia Zaujecová

Predseda revíznej komisie:    Sidónia Tökölyová

 

Kontakty:

Ing. Anna Zeleňáková, predsedníčka JDS: 0915 216 154, e-mail: azelenka@azet.sk

Mária Segéňová, zástupkyňa predsedníčky JDS: 0910 949 711

Alena Kotlárová, pokladníčka: 0903 721 078