Obsah

Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Jarok
 

logo

V apríli roku 2006 bola v našej obci založená pobočka Jednoty dôchodcov Slovenska. Táto dobrovoľná organizácia, ktorá združuje seniorov v obci vznikla za pomoci starostu obce Róberta Bakytu a vtedajšieho predsedu Okresnej organizácie JDS v Nitre Róberta Margetina.

Výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala v apríli 2006, sa pobočka v Jarku stala členom Jednoty dôchodcov Slovenska. Na tejto výročnej schôdzi bol zvolený 9 členný výbor JDS.

Veľký záujem seniorov z Jarku bol od začiatku zárukou, že pobočka má šancu pracovať aktívne a naplniť tak hlavný cieľ členov JDS Slovenska „pomáhať seniorom, svojím členom, aktívne starnúť, podieľať sa na podujatiach kultúrneho a spoločenského charakteru vo svojich bydliskách“.

Výbor JDS v Jarku od svojho vzniku pracuje podľa vypracovaného plánu práce, ktorý sa každoročne schvaľuje na výročnej členskej schôdzi členov JDS. Pobočka v Jarku má od svojho vzniku počet členov pohybujúcich sa okolo 140 až 160.

Záujem o členstvo v JDS stále pretrváva a noví seniori majú záujem zúčastňovať sa na aktivitách jednoty dôchodcov.

Výbor JDS celú svoju činnosť orientuje na záujmy svojich členov. Pravidelne každý rok sa členovia stretnú na posedeniach, na ktorých zablahoželajú jubilantom, ktorí sa v uplynulom polroku dožili okrúhleho životného jubilea. Na posedení, ktoré sa koná pred Silvestrom v každom roku je vždy zábava pri živej hudbe a bohatej tombole.

Okrem týchto obľúbených posedení členovia JDS sa zúčastňujú na podujatiach konaných v obci. zúčastňujú na akciách skrášľovaní obci, pomoci pri ich organizácii.

K ďalším zaujímavým aktivitám patrí návšteva termálneho kúpaliska Veľký Meder, organizovanie zájazdov, účasť na každoročnej púte do Žarošíc, návšteva divadelných podujatí hlavne v DAB v Nitre, účasť na akciách poriadaných okresnou a krajskou pobočkou JDS v Nitre, využívajú služby maséra a pedikérky.

V roku 2009 bol pod záštitou JDS V Jarku založený folklórny súbor „Íreckí seniori“, ktorý je našou pýchou, pretože svojou aktivitou približuje nielen členom , ale všetkým občanom obce zabudnuté zvyky a piesne. Úspešne reprezentuje obec na všetkých svojich vystúpeniach či už v rámci okresu, kraja. Zúčastnil sa na jedinečnej akcii JDS Slovenska, na stretnutí seniorov z celého Slovenska s pánom prezidentom. Pri tejto návšteve mu odovzdal darček a to bábiku v krásnom „íreckom“ kroji. Súbor vystupuje len v „íreckom“ kroji a svojimi piesňami dopĺňa takmer všetky kultúrne podujatia v obci.

Celá aktívna činnosť pobočky JDS môže existovať len za výdatnej pomoci obce Jarok. Jedná sa nielen o finančnú výpomoc v podobe príspevku každý rok, ale aj o pomoc v každom smere , bez tejto pomoci by výbor JDS nemohol zabezpečiť seniorom, svojim členom, všetky spomínané aktivity.

 

Výbor Jednoty dôchodcov Slovenka v Jarku pracuje v tomto zložení :

Predseda : Sidónia T ö k ö l y o v á

Pokladníčka : Anna N o v á k o v á

 

Členovia:

Sidónia Ď u r f i n o v á

Anna G á l o v á

Mária M i n á r i k o v á

Anna S ť a h e l o v á

Marta T e k e l i o v á

Sidónia T ö k ö l i o v á

Terézia Z a u j e c o v á

 

Kontakt: predseda 0908 663 766

Pokladníčka: 0914 216 310