Obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Jarok je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Jarok
Obec Jarok, Hlavná 283/176, Jarok 951 48
zastúpené:Stanislav Sťahel
 

Telefonický kontakt: 0911 531 894, 0914 182 339

E-mail: ocujarok@jarok.sk

Fakturačné údaje: IČO: 00308056, DIČ: 2021062714 

Bankové spojenie: SK82 5600 0000 0008 5081 5003

 

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Jarok v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Jarok, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.