Obsah

VZN

2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2016 Stiahnuté: 562x | 17.06.2016

2015

Príloha č. 1 - tlačivo na stiahnutie Stiahnuté: 200x | 05.06.2015

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 Stiahnuté: 291x | 05.06.2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jarok č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 255x | 05.11.2015

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Jarok Stiahnuté: 206x | 05.11.2015

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 189x | 11.12.2015

VZN č.3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016 Stiahnuté: 252x | 11.12.2015

VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 327x | 11.12.2015

VZN O umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 218x | 11.12.2015

2014

TLAČIVO - Žiadosť o dotáciu Stiahnuté: 190x | 19.08.2014

VZN č.2 2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Jarok Stiahnuté: 175x | 19.08.2014

VZN č.1 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2014 Stiahnuté: 207x | 04.01.2014

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok Stiahnuté: 271x | 25.06.2014

2012

VZN č.2/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnuté: 194x | 27.01.2012

VZN č.1/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 150x | 07.12.2012

2011

VZN č.2/2010 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011 Stiahnuté: 178x | 03.01.2011

VZN č.1/2011 O parkovaní vozidiel na verených priestranstvách Stiahnuté: 179x | 07.03.2011

2010

Dodatok č. 1 k VZN 02/2009 zo dňa 07.09.2011 Stiahnuté: 174x | 05.01.2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2009 Stiahnuté: 205x | 05.01.2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2009 Stiahnuté: 179x | 05.01.2010

Stránka