Obsah

VZN

2018

VZN č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Jarok Stiahnuté: 24x | 08.10.2018

2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2017 Stiahnuté: 42x | 10.05.2017

VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 74x | 28.11.2017

VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017 Stiahnuté: 58x | 15.12.2017

VZN č. 4/2017 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 31x | 15.12.2017

VZN č. 5/2017 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok Stiahnuté: 78x | 15.12.2017

2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 3/2016 Stiahnuté: 38x | 17.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 2/2016 Stiahnuté: 42x | 17.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2016 Stiahnuté: 94x | 17.06.2016

2015

Príloha č. 1 - tlačivo na stiahnutie Stiahnuté: 31x | 05.06.2015

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 Stiahnuté: 73x | 05.06.2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jarok č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 47x | 05.11.2015

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Jarok Stiahnuté: 35x | 05.11.2015

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 32x | 11.12.2015

VZN č.3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016 Stiahnuté: 63x | 11.12.2015

VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 70x | 11.12.2015

VZN O umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 31x | 11.12.2015

2014

TLAČIVO - Žiadosť o dotáciu Stiahnuté: 39x | 19.08.2014

VZN č.2 2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Jarok Stiahnuté: 36x | 19.08.2014

VZN č.1 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2014 Stiahnuté: 46x | 04.01.2014

Stránka