Obsah

VZN

2021

VZN č. 1/2021 o hazardných hrách Stiahnuté: 58x | 26.03.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 76x | 26.03.2021

VZN č. 2/2021 o hazardných hrách Stiahnuté: 46x | 18.05.2021

VZN č. 3/2021 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov Stiahnuté: 35x | 20.09.2021

VZN č. 4/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jarok Stiahnuté: 54x | 20.09.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Jarok Stiahnuté: 34x | 14.12.2021

VZN č. 5/2021 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 26x | 14.12.2021

VZN č. 6/2021 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka MŠ s ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ Stiahnuté: 26x | 14.12.2021

VZN č. 7/2021 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 22x | 14.12.2021

2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska obce Jarok Stiahnuté: 74x | 11.12.2020

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 197x | 11.12.2020

VZN č. 3/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ Stiahnuté: 71x | 11.12.2020

2019

VZN č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 171x | 26.04.2019

VZN č. 2/2019 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 148x | 18.07.2019

VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 226x | 18.07.2019

VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 252x | 18.07.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 159x | 06.08.2019

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2020 Stiahnuté: 148x | 29.01.2020

VZN č. 6/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy MŠ, ŠZ a CVČ Stiahnuté: 122x | 29.01.2020

VZN č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok Stiahnuté: 146x | 29.01.2020

Stránka