Obsah

VZN

2021

VZN č. 1/2021 o hazardných hrách Stiahnuté: 30x | 26.03.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 46x | 26.03.2021

VZN č. 2/2021 o hazardných hrách Stiahnuté: 20x | 18.05.2021

VZN č. 3/2021 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov Stiahnuté: 7x | 20.09.2021

VZN č. 4/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jarok Stiahnuté: 10x | 20.09.2021

2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska obce Jarok Stiahnuté: 42x | 11.12.2020

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 110x | 11.12.2020

VZN č. 3/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ Stiahnuté: 41x | 11.12.2020

2019

VZN č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 141x | 26.04.2019

VZN č. 2/2019 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 111x | 18.07.2019

VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 187x | 18.07.2019

VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 208x | 18.07.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 121x | 06.08.2019

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2020 Stiahnuté: 117x | 29.01.2020

VZN č. 6/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy MŠ, ŠZ a CVČ Stiahnuté: 85x | 29.01.2020

VZN č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok Stiahnuté: 111x | 29.01.2020

2018

VZN č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Jarok Stiahnuté: 581x | 08.10.2018

VZN č. 3/2018 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ Stiahnuté: 187x | 12.12.2018

VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO na rok 2019 Stiahnuté: 269x | 12.12.2018

VZN č. 2/2018 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov z apobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovacej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 158x | 12.12.2018

Stránka