Obsah

VZN

2018

VZN č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Jarok Stiahnuté: 130x | 08.10.2018

VZN č. 3/2018 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ Stiahnuté: 35x | 12.12.2018

VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO na rok 2019 Stiahnuté: 34x | 12.12.2018

VZN č. 2/2018 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov z apobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovacej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 27x | 12.12.2018

2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2017 Stiahnuté: 72x | 10.05.2017

VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 101x | 28.11.2017

VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017 Stiahnuté: 87x | 15.12.2017

VZN č. 4/2017 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 53x | 15.12.2017

VZN č. 5/2017 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok Stiahnuté: 110x | 15.12.2017

2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 3/2016 Stiahnuté: 67x | 17.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 2/2016 Stiahnuté: 79x | 17.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2016 Stiahnuté: 147x | 17.06.2016

2015

Príloha č. 1 - tlačivo na stiahnutie Stiahnuté: 50x | 05.06.2015

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 Stiahnuté: 106x | 05.06.2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jarok č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 94x | 05.11.2015

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Jarok Stiahnuté: 61x | 05.11.2015

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 59x | 11.12.2015

VZN č.3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016 Stiahnuté: 91x | 11.12.2015

VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 112x | 11.12.2015

VZN O umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 58x | 11.12.2015

Stránka