Obsah

VZN

2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jarok Stiahnuté: 24x | 30.05.2022

VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jarok - Zmien a doplnkov č. 1/2022 Stiahnuté: 24x | 29.06.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2021 o určení príspevku zák. zástupcu na čias. úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, na čias. úhradu nákladov na činnosti ŠKD a na čias. úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 13x | 29.06.2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2021 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 15x | 17.10.2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2021 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 6x | 17.10.2022

2021

VZN č. 1/2021 o hazardných hrách Stiahnuté: 82x | 26.03.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 109x | 26.03.2021

VZN č. 2/2021 o hazardných hrách Stiahnuté: 67x | 18.05.2021

VZN č. 3/2021 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov Stiahnuté: 56x | 20.09.2021

VZN č. 4/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jarok Stiahnuté: 85x | 20.09.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Jarok Stiahnuté: 61x | 14.12.2021

VZN č. 5/2021 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 47x | 14.12.2021

VZN č. 6/2021 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka MŠ s ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ Stiahnuté: 51x | 14.12.2021

VZN č. 7/2021 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 44x | 14.12.2021

2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska obce Jarok Stiahnuté: 100x | 11.12.2020

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 238x | 11.12.2020

VZN č. 3/2020 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ Stiahnuté: 93x | 11.12.2020

2019

VZN č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 197x | 26.04.2019

VZN č. 2/2019 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 175x | 18.07.2019

VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 261x | 18.07.2019

Stránka