Obsah

VZN

2019

VZN č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 86x | 26.04.2019

VZN č. 2/2019 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 62x | 18.07.2019

VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 99x | 18.07.2019

VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 100x | 18.07.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce Jarok Stiahnuté: 59x | 06.08.2019

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2020 Stiahnuté: 41x | 29.01.2020

VZN č. 6/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy MŠ, ŠZ a CVČ Stiahnuté: 22x | 29.01.2020

VZN č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarok Stiahnuté: 31x | 29.01.2020

2018

VZN č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Jarok Stiahnuté: 359x | 08.10.2018

VZN č. 3/2018 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ Stiahnuté: 125x | 12.12.2018

VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO na rok 2019 Stiahnuté: 178x | 12.12.2018

VZN č. 2/2018 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov z apobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovacej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 106x | 12.12.2018

2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2017 Stiahnuté: 170x | 10.05.2017

VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 219x | 28.11.2017

VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017 Stiahnuté: 204x | 15.12.2017

VZN č. 4/2017 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok Stiahnuté: 136x | 15.12.2017

VZN č. 5/2017 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarok Stiahnuté: 185x | 15.12.2017

2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 3/2016 Stiahnuté: 151x | 17.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 2/2016 Stiahnuté: 173x | 17.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarok číslo 1/2016 Stiahnuté: 327x | 17.06.2016

Stránka