Obsah

O obci

Symboly obce

 

  1. Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
  2. Právo na vlastné symboly má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov obce sa rovnako vzťahujú aj na časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu.
  3. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
  4. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
  5. Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky.

 


Erb

erb

Symbol obce – erb a zástava sú od roku 1998 zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky. Blazón erbu -  v červenom štíte zlatý snop, sprevádzaný po bokoch dvoma striebornými hviezdami. Ide o typický poľnohospodársky motív podľa erbovej pečate obce zo 17. stor.


Vlajka

vlajka

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/7), červenej (2/7), žltej (1/7), bielej (1/7)  a červenej (2/7). Je obdĺžniková, ukončená troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi.

 


Pečať

Pečať obce Jarok tvorí erb obce Jarok s kruhopisom „OBEC JAROK“.

 


Erbová listina

Zápis v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou J-41/1998

erbova listina